Ngày sinh
03/05/1973
Điện thoại

0903 25 55 25
Mail

phunp@apex.vn

ABC

chuyên gia

TỪ NĂM 2013 ĐẾN NAY

TƯ DUY THÀNH CÔNG

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN SÂU

KỸ NĂNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP