Điện thoại
0982883067
Mail
nguyenhuuminh
chau@gmail.com

NGUYỄN HỮU MINH CHÂU

CHUYÊN GIA

CÁC MỐC THỜI GIAN

TƯ DUY THÀNH CÔNG

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN SÂU

KỸ NĂNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP