Điện thoại
090 906 6319
Mail
phantan37@gmail.com

PHẠM QUỐC TẤN

Chuyên gia

CÁC MỐC THỜI GIAN

KỸ NĂNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP