ENFJ - NGƯỜI CHO ĐI

ENFJ (Extrovert, Intuitive, Feeler, Judger)
THE GIVERS – NGƯỜI CHO ĐI

  • Người có trách nhiệm
  • Thích giao tiếp và cảm thông
  • Quan tâm đến những cảm xúc và suy nghĩ của người khác
  • Không thích tư duy chủ quan
  • Trung thành và chân thật
  • Có kỹ năng giao tiếp tốt
  • Coi trọng sự hòa hợp và giỏi trong việc tạo ra sự hòa hợp
  • Thích giúp đỡ mọi người
  • Nhà hoạt động xã hội
  • Giáo viên
  • Nhà tâm lý học, tư vấn
  • Quản trị nhân sự
  • Nhà văn/ nhạc sĩ
  • Chính trị gia
  • Giám đốc
  • Bán hàng
  • Kế toán-kiểm toán
  • Diễn viên
  • Kỹ sư
  • Y tá
  • Nhà khoa học
  • Nhà thiết kế
  • Chuyên viên PR